Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
EU POVEĆALA CILJEVE U RECIKLAŽI
sreda, 16 jul 2014 08:59
Evropska komisija je 2. jula 2014. godine prihvatila predloge koji će Evropu pretvoriti u cirkularnu ekonomiju i podstaći recikliranje u državama članicama. Postizanjem novih ciljeva u oblasti upravljanja otpadom otvorilo bi se 580 000 novih radnih mesta, a Evropa bi bila konkurentnija i smanjila bi potražnju za skupim sirovinskim resursima. Predlozi takođe podrazumevaju slabljenje negativnog uticaja na životnu sredinu i smanjenje emisije staklenih gasova. Ovim se planovima od Evropljana traži da recikliraju 70 % komunalnog otpada i 80 % ambalažnog otpada do 2030. te se zabranjuje zakopavanje reciklažnog otpada na deponijama od 2025. Ciljevi takođe obuhvataju smanjenje morskog otpada, kao i otpada od hrane.
Revizija, radi jačanja ciljeva u upravljanju otpadom u postojećim direktivama, stavljena je u kontekst ambicioznih koraka prema temeljnoj promeni iz linearnog ekonomije u cirkularnu. Umesto vađenja, jednokratnog korišćenja i bacanja sirovina nova je vizija usmerena na drugačiji model upravljanja. U cirkularnoj ekonomiji ponovna upotreba i recikliranje postaju pravilo, a otpad se smatra delom prošlosti. Dugoročnom produktivnom upotrebom materijala, njihovim ponovnim upotrebljavanjem i većom efikasnošću doprinelo bi se jačanju konkurentnosti EU-a i na svetskom nivou. Taj je pristup utvrđen u Komunikaciji u kojoj se objašnjava kako inovacije na tržištima za reciklirane materijale, novi poslovni modeli, simbioza ekološkog dizajna i industrije mogu doprineti stvaranju društva i ekonomije bez otpada.
Takođe, 2. Jula Evropska komisija je izvršila reviziju ciljeva u reciklaži i dopunu “EU Waste Framework Directive 2008/98/EC”, “The Landfill Directive 1999//31/EC” i “The Packaging and Packaging Waste Directive 94/62/EC.”

Evropska unija želi da ambicioznim ciljevi omogući razvoj reciklaže, obezbedi pristup sirovinama, kreira nova radna mesta i obezbedi ekonomski razvoj.  Novi ciljevi predviđaju:
•    70% komunalnog otpada mora biti reciklirano ili spremljeno za ponovno korišćenje do 2030. godine.
•    80% ambalažnog otpada mora biti reciklirano ili spremljeno za ponovno korišćenje do 2030. godine i to: 90% za papir i 60% za plastiku do 2025. godine, 80% za drvo, 90% za metal, aluminijum i staklo do 2030.godine)
•    Postepeno ukidanje deponovanja do 2025 za reciklabilni otpad (plastika, papir, metal, staklo i organski otpad).

•    Povećanje efektivnosti sheme produžene odgovornosti proizvođača određivanjem minimum uslova za njihove operacije;

Preuzeto sa: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-763_hr.htm
Detaljnije : http://ec.europa.eu/environment/waste/target_review.htm