Javascript must be enabled in your browser to use this page.
Please enable Javascript under your Tools menu in your browser.
Once javascript is enabled Click here to go back to Greentech
  • Greentech

  • Greentech2

  • Greentech3

  
FORMIRANA RADNA GRUPA ZA INKLUZIJU INDIVIDUALNIH SAKUPLJAČA
sreda, 04 mart 2015 22:48
U  ponedeljak 2. marta u Privrednoj komori Srbije održan je inicijalni sastanak predstavnika Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina sa predstavnicima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine,  Ministarstva za rad i socijalnu politiku, Agencije za životnu sredinu, Nacionalnog saveta Roma, nevladinog sektora i reciklažne industrije posvećen problemu inkluzije neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina u legalne tokove otpada.

Decenijama unazad neformalni sakupljači sekundarnih sirovina čine bazu reciklažne piramide u Srbiji. Najveći deo sekundarnih sirovina koji se sakupi i preradi u Srbiji potiče upravo od rada ove grupacije, koji u formalno pravnom smislu nije regulisan zakonodavstvom Republike Srbije. Prema nekim procenama na poslu sakupljanja otpada za reciklažu u Srbiji radi od trideset do pedeset hiljada individualnih sakupljača.  Koliko je njihov angažman značajan pokazuju i rezultati istraživanja koje je sprovelo preduzeće za reciklažu plastike Greentech iz Novog Sada u okviru svoje mreže dobavljača. Samo u Greentechovoj mreži 2619 sakupljača je stalno angažovano na poslovima sakupljanja PET otpada, dok je broj povremeno angažovanih 2557. Imajući u vidu da je sakupljanje otpada za reciklažu uglavnom porodični posao i da u najvećem broju slučajeva i ostali članovi domaćinstva učestvuju u sortiranju sakupljenog otpada, realan broj ljudi koji zarađuje od sakupljana otpada u Greentechovoj mreži daleko premašuje 5176. (na ovom
linku možete preuzeti prezentaciju)


foto

Nažalost, individualni sakupljači nemaju zakonsku mogućnost da regulišu svoj status i steknu pravo na socijalno i penziono osiguranje, iako su ključni faktor u razvoju reciklažne industrije u Srbiji. Prema podacima Greentecha za 2014.godinu gotovo 87% ukupnih količina sakupljenog PET-a za reciklažu dolazi iz privatnog sektora, a samo 13% od javnih komunalnih preduzeća. Imajući u vidu da privatni sektor količine dobija u najvećem procentu putem otkupa od fizičkih lica – neformalnih sakupljača sekundarnih sirovina, dolazi se do zaključka da je najveće zasluge za razvoj reciklaže u Srbiji i postizanje nacionalnih ciljeva za reciklažu u skladu sa EU direktivama pripada neformalnom sektoru.

Učesnici sastanka složili su se da je rešavanje formalno-pravnog statusa neformalnih sakupljača ne samo pitanje poštovanja ljudskih prava, već i daljeg razvoja zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u Srbiji. Iz tog razloga na sastanku u Privrednoj komori Srbije formirana je Nacionalna radna grupa za inkluziju individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u logistički lanac sakupljanja otpada u Srbiji. Za predsednika radne grupe izabran je Šaban Salijević, predsednik Republičkog sindikata sakupljača sekundarnih sirovina, a za potpredsednike Osman Balić (Liga Roma), Siniša Mitrović (Privredna komora Srbije) i Kristina Cvejanov (Srpska asocijacija reciklera ambalažnog otpada).

Osnovni cilj predloga za formiranje Nacionalne radne grupe za inkluziju individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u logistički lanac sakupljanja otpada u Srbiji, je puna inkluzija individualnih sakupljača sekundarnih sirovina, kako bi vlada Republike Srbije donela inter-resorske, sistematske mere sa čijom primenom bi se moralo otpočeti već u drugoj polovini tekuće godine.

Donošenjem inter-resorskih mera stekao bi se povod za pisanje predloga STRATEŠKOG DOKUMENTA koji bi trebao da na kvalitetan i  konkretan način usmeri tokove društvenog uključivanja individualnih sakupljača sekundarnih sirovina u legalne tokove društvene zajednice. 

(na ovom linku

možete preuzeti  Greentechovu prezentaciju „Značaj neformalnih sakupljača za razvoj industrije reciklaže PET otpada“)